GroenLinks is geen voorstander van bouwen in het buitengebied: we moeten ons mooie en kostbare groen koesteren. Daar zijn we altijd helder in geweest. Tegelijkertijd is de woningnood groot en hebben we ook vastgelegd dat we meer betaalbare woningen willen bouwen. De vraag rees dus of er toch wellicht op kleine schaal mogelijkheden zijn.

Wettelijk mag er bij uitzondering al in het buitengebied gebouwd worden. Zo mag bestaande lintbebouwing bijvoorbeeld aangevuld worden. Alleen is onduidelijk hoe dan precies. Omdat de gemeente Castricum aanliep tegen de grenzen van de beschikbare bouwruimte, heeft ze vorig jaar contact gezocht met de Provincie om uit te zoeken wat er precies wel en niet mag.

Daarop heeft de gemeente zeven gebieden bekeken waar al enige bebouwing in het buitengebied is én waar er al initiatieven waren om dat uit te breiden. Het gaat onder andere om de noordzijde van Akersloot, Bakkum Noord, maar ook Noord-Bakkum. Het college stelt voor om te beginnen met het opstellen van een zogenaamde ruimtelijke visie voor deze drie gebieden. In die visie moeten de werkelijke kansen bekeken worden.

De gemeenteraad moet die ruimtelijke visies vervolgens vaststellen. Dat betekent dat de raad daar iets van mag vinden. Zo kan ze bijvoorbeeld eisen stellen aan de maximale oppervlakte van een bouwvlak. Of de maximale hoogte. Of het aantal woningen dat in het betreffende gebied gebouwd kan worden. De angst dat er "dus alleen maar villa's gebouwd gaan worden" is niet terecht: als de raad dat niet wil, gebeurt het niet.

Daarna zal ook de provincie er iets van moeten vinden. Want het gaat om bouwen in het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en dat heeft een beschermde status.

Op de achtergrond speelt voor ons de stikstof-discussie een rol. We zien dat in de komende jaren mogelijk het aantal boerenbedrijven zal moeten inkrimpen, te meer omdat ze dicht tegen een Natura 2000-gebied aan liggen: de duinen van PWN. Dan kan het interessant zijn voor een boer om op het erf één of meerdere kleine woningen te bouwen. Zo kan hij of zij toch nog extra inkomsten genereren. De fractie van GroenLinks heeft daar vorig jaar al eens schriftelijke vragen over gesteld. Ook kunnen er andere plekjes zijn waar woningbouw wel degelijk mogelijk is, zij het op kleine schaal.

In het coalitieakkoord heeft GroenLinks bedongen dat we bij woningbouw gaan voor 40% sociale woningbouw, waarvan 30% sociale huur en 10% sociale koop. Deze percentages gelden voor het totale aantal nieuw te bouwen woningen. Dus als er extra villa’s gebouwd gaan worden, dan zullen er eveneens extra sociale woningen bij moeten komen. Dit is ook een stimulans om het dus niet alleen over grote woningen te hebben.

Kortom: door met de lokale Woondeal akkoord te gaan, hebben we als GroenLinks ingestemd met het besluit om de ruimtelijke visies voor de aangewezen gebieden te maken. We weten nu al dat daar geen grootschalige woningbouwplannen uit voort zullen komen. Bovendien zal de raad bij de vaststelling van de Ruimtelijke kaders voldoende gelegenheid hebben om eisen te stellen en bepaalde ontwikkelingen wel of niet toe te laten. Onder die voorwaarde konden we instemmen met het plan.

Heb je hier nog vragen over of wil je er over doorpraten met onze fractie? Neem dan contact met ons op via info@groenlinkscastricum.nl