Ons landschap is een van de mooiste in Nederland. De duinen en het strand zijn unieke natuurgebieden, en onze regio maakt deel uit van het historische Oer-IJ, waar hier en daar de sporen nog van zijn te herkennen. Een gebied dat we moeten koesteren. Maar dat doen we niet. De neerslag van stikstof heeft een dramatisch effect op ons open duinlandschap (Natura 2000, beschermd natuurgebied) en leidt tot verdwijning van bijzondere dier- en plantsoorten. De behoefte van mensen om te recreëren is heel begrijpelijk, maar brengt ook vervuiling met zich mee en verstoort de leefomgeving van dieren. Daarnaast wordt onze duinrand bedreigd door plannen om te bouwen in het buitengebied. Te vaak offeren we natuur op voor economisch gewin.

Groene, open landschappen en gezonde natuur zijn in het belang van ons allemaal. Niet alleen in het hier en nu, maar ook voor de generaties na ons. De stikstofuitstoot moet dus zo snel mogelijk omlaag en we moeten fors investeren in ons groene kapitaal. De afgelopen jaren hebben we al het nodige bereikt: zo hebben we ervoor gezorgd dat er meer aandacht is voor biodiversiteit in het gemeentelijke groenbeheer. In 2019 werd een initiatiefvoorstel van GroenLinks aangenomen om parken en bermen veel natuurlijker te beheren. Hierdoor is het groenbeheer aangepast. Op verschillende plaatsen in onze gemeente zien de burgers in het voorjaar prachtige bloementapijten. Daar houdt het echter niet op. We willen zorgen voor groenere en gezonde wijken. Dit is goed voor de biodiversiteit en de lucht- en waterkwaliteit in onze directe omgeving. We stimuleren biologische, natuurinclusieve landbouw (goed voor de natuur én de boer) en zetten ons samen met andere gemeenten en de provincie in voor schone lucht. Zo verminderen we de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en vermindert de CO2- en stikstofuitstoot. En zo koesteren we de schoonheid van ons bijzondere Noord-Hollandse landschap.

GroenLinks wil veel meer bomen in de bebouwde kom. Dat kan ook, bijvoorbeeld op leegstaande parkeerterreinen, wegbermen, verloren strookjes bestrating. In een eerste berekening konden we al bijna 2.000 extra bomen planten. Om de bomen ook daadwerkelijk te beschermen willen we onderzoeken of de  kapvergunning die we vroeger hanteerden niet een betere bescherming biedt. Nu is er een lijst met bijzondere bomen vastgesteld, maar lijken alle andere bomen vogelvrij.

De keuze voor groen betekent ook dat we kiezen voor fietsers en de voetgangers. En geen nieuwe randwegen willen aanleggen. Ook nieuwe invalswegen Castricum in zoals voorgesteld bij Noord-end wijzen we af. Het leidt tot meer autoverkeer en dus een aantasting van de leefbaarheid en van een groene omgeving. Er is discussie over de drukte op de N203. Hoe dan ook pleiten we voor een goede oplossing van het drukke kruispunt met de Zeeweg. Daar zou wellicht onder voorwaarden een rotonde een oplossing kunnen bieden. Een rotonde zuidelijker daarvan om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen naar het sportpark maakt de verkeerssituatie voor fietsers juist onveiliger.