Schriftelijke vragen GroenLinks 

De nieuwe plannen van het kabinet met betrekking tot de stikstof-reductie zijn naar buiten gebracht en hebben tot veel commotie geleid. Duidelijk is dat hoe dan ook de hoeveelheid stikstof-depositie moet worden teruggebracht. 

Ook in de gemeente Castricum speelt deze problematiek. Omdat het Noordhollands Duinreservaat een Natura 2000-gebied is, bestaat de kans dat agrariërs uit de dorpen geraakt zullen worden door de plannen. De gemeente heeft tegelijkertijd belang bij een oplossing van de problemen, want ondervindt hinder met woningbouwplannen.

Een oplossing is onder meer gelegen in het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor agrariërs in onze gemeente, zodat zij mogelijke financiële problemen door inkrimping van de veestapel kunnen opvangen. Een aantal van deze nieuwe verdienmodellen stuit op praktische en juridische bezwaren. Wellicht kan de gemeente hierin de agrariërs ter wille zijn.

De fractie van GroenLinks wil over een aantal van deze verdienmodellen en knelpunten graag de volgende vragen stellen:

Boerencampings

  • Welke wettelijke beperkingen zijn er met betrekking tot het aantal staanplaatsen op boerencampings? Is de gemeente bij machte om het maximum toegestane aantal staanplaatsen op te hogen en zo ja tot welke grens?
  • Mogen boerencampings jaarrond open zijn in de gemeente Castricum?
  • Veel campings moderniseren, bijvoorbeeld door het aanbieden van luxere tenten of huisjes. Is dit voor boerencampings in de gemeente Castricum ook toegestaan?

Verkoop aan huis

  • Zijn er juridische of ruimtelijke beperkingen aan de verkoop van landbouwproducten aan huis?

Woningen op het erf

Mede dankzij de provinciale regelgeving is het slechts zeer beperkt mogelijk om extra woningen te bouwen op boerenerven.

  • Welke wettelijke beperkingen, landelijk, provinciaal dan wel plaatselijk, zijn er om woningen te realiseren op boerenerven?
  • Is het mogelijk onderscheid te maken tussen "reguliere' woningen en bijvoorbeeld tiny houses?
  • Het zou voor een aantal boeren een aantrekkelijk verdienmodel kunnen zijn om op het erf een beperkt aantal goedkope tiny houses te plaatsen, deze te voorzien van bijvoorbeeld 100m2 grond voor een moestuin en dan te verhuren in het goedkope segment. Dit draagt tevens bij aan de oplossing voor het woningtekort in het segment alleenstaanden met een kleine beurs. Wat zijn de wettelijke beperkingen die er aan deze oplossing kleven? Zijn deze beperkingen te ondervangen en ziet het college hiervoor mogelijkheden?

Energie-opwekking

  • In verschillende regio's van Nederland zijn er problemen met het aansluiten van nieuwe zonneparken op het net. Geldt dit ook voor de regio waarin Castricum gelegen is? Zo ja, wat is de wachttijd voor een project waarbij zonnepanelen op daken van stallen of stroken in weilanden worden geplaatst?
  • LTO heeft gevraagd om de mogelijkheid van kleine windmolens toe te staan. Als een ondernemer nu een vergunning zou aanvragen, wordt deze dan verleend? 

Graag hoort de fractie van GroenLinks binnen de geldende termijn de antwoorden op deze vragen.