“ Een groeiende groep kiezers onderschrijft onze inhoudelijke koers. ”

Voorzitter, dames en heren,

Exact drie maanden geleden, op 16 maart 2022, hadden we een drukke dag achter de rug. En niet alleen één drukke dag, voor velen was het de afsluiting van een hectische verkiezingsperiode.

De avond verliep voor de ene partij teleurstellend, maar er waren ook winnaars. Gelukkig gunden de kiezers GroenLinks een extra zetel.  Die zetelwinst is belangrijk. Het is een signaal dat een groeiende groep kiezers onze inhoudelijke koers onderschrijft. En dat ze vertrouwen hebben in GroenLinks.

In de afgelopen maanden hebben we ons uiterste best gedaan om dat vertrouwen vorm te geven. We hebben in goed overleg met drie andere partijen in de raad - Lokaal Vitaal, VVD en CDA - een prima coalitie-akkoord geschreven. Een akkoord waarin naar onze mening een aantal belangrijke thema's wordt behandeld en waarin we concrete, haalbare doelen hebben neergelegd.

Ik wil ingaan op enkele belangrijke hoofdlijnen.

Meer sociale woningen

We gaan toewerken naar 40% sociale woningbouw, 30% sociale huur. We gaan meer bouwen. En we gaan meer bouwen voor kleinere huishoudens, zodat we ook meer woningen op dezelfde oppervlakte kunnen krijgen. 

Klimaatnoodtoestand 

Mondiaal, en dus ook in Castricum, hebben we te maken met een klimaat-noodtoestand. En hoewel u dat woord noodtoestand niet in het akkoord zult teruglezen, schroomt GroenLinks niet om die term te gebruiken. Op het gebied van energiebesparing, zonne-energie en klimaatadaptatie hebben we onszelf daarom ambitieuze doelen gesteld. Gelukkig blijkt uit de meicirculaire dat het Rijk de gemeenten terwille is op dit beleidsterrein. Dat betekent dat we ook echt iets kunnen gaan doen aan de uitvoering.

Geen randwegen

Op verkeersgebied maken we heldere keuzes, die duidelijkheid geven aan burgers. Er komen geen randwegen, de fiets staat meer centraal. Het onderzoek naar een mogelijke oplossing bij de Beverwijkerstraatweg wordt beperkt tot twee opties waaruit we zullen moeten kiezen. Een tunnel dan wel een oplossing die aansluit bij de Fietsersbond-variant.

Perspectief voor bewoners flexwoningen

Er is de afgelopen jaren, wat zeg ik, zelfs de afgelopen dagen veel discussie geweest over de komst van tijdelijke woningen. GroenLinks heeft ingestemd met die tijdelijke woningen. We moeten ons daarbij goed realiseren dat het woord tijdelijk moet slaan op de bewoners en niet op de woning. Die tijdelijke woningen mogen best tien jaar ergens blijven staan, mocht dat zo uitkomen. Maar de bewoners moeten doorstromen. We hebben daarom met elkaar in het coalitieakkoord afgesproken dat we bewoners van tijdelijke woningen perspectief gaan bieden. Het college zal een regeling opstellen waarbij het de bedoeling is dat de bewoners na twee jaar flexbewoning een reguliere, passende woning wordt aangeboden. Uiteraard klinkt dat makkelijker dan het in de praktijk zal zijn, maar duidelijk is wel dat we die kant op moeten.

Sociale zorg

We willen een gemeente zijn waar sociale zorg wordt geboden die nodig is. Overschrijdingen op het sociaal domein kunnen niet altijd wegbezuinigd worden. Dat hebben we feitelijk afgelopen jaar gezien. In het vorige voorjaar hebben we stoer naar de provincie geroepen dat we 1,5 miljoen gaan bezuinigen op het sociaal domein. De praktijk heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat dat maar voor een klein deel mogelijk is. Dat er zelfs een groei van de uitgaven is. Bezuinigen is ook niet altijd wenselijk. Soms is het beter om in preventie te investeren, zodat je later niet meer maar minder kosten hebt.

Voorzitter,

Drie maanden geleden sprak de kiezer.

Twee maanden geleden waren we druk aan het onderhandelen.

En vorige maand werd het nieuwe college geïnstalleerd.

De bal ligt wat ons betreft nu bij dat kersverse college. Zij zullen zo snel mogelijk het coalitieakkoord moeten uitwerken en berekenen wat de uitvoering kost.

De prioriteiten zijn helder

Wellicht zullen we prioriteiten moeten stellen. Zowel vóór de verkiezingen als in de onderhandelingen, en ook nu is GroenLinks steeds consequent en glashelder geweest over die prioriteiten. Ik heb de aandachtspunten in mijn betoog zojuist niet voor niets gekozen.

In de komende jaren willen we veel bereiken. Dit nieuwe college heeft ons vertrouwen. Wij denken dat er in het najaar een uitstekend plan van uitvoering zal liggen, met een solide doorrekening en een sluitende begroting voor 2023 en verder. Dat plan, die plannen gaan we uiteraard met de hele raad bespreken.

Politiek café

En niet alleen met de raad. Dat willen we ook doen met de inwoners van onze dorpen. GroenLinks wil daar volgende week al een start mee maken. Onze inwoners zijn woensdag 22 juni van harte welkom tijdens een politiek cafe, waarin we de hoofdlijnen van ons nieuwe coalitieakkoord willen bespreken.

Al met al, voorzitter, hebben we er vertrouwen in dat dit college, samen met de inwoners van Castricum en ons als raad in staat is de komende jaren een aantal moeilijke problemen aan te pakken.

Er komen geen randwegen