Schriftelijke vragen over herdenkingsplaquette verzetsstrijders in Limmen

Geacht college,

Wij stellen deze schriftelijke vragen naar aanleiding van het artikel in het Noordhollands Dagblad van 19 november 2022 en het contact dat wij hierover hadden met Anja Brasser, de dochter van Jan Brasser.

Op 4 mei is in Limmen aan de Amberlint een plaquette onthuld voor verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog die hebben geschuild bij de familie Bult uit Limmen. De belangrijkste daarvan waren Hannie Schaft, Jan Brasser en Jan Bonekamp. In de toespraken werd gerefereerd aan de verzetsdaden van Jan Brasser en aan zijn onderduiktijd bij de familie Bult. Ook werd er uit het boek “Witte Ko” geciteerd, dat geheel over Jan Brasser gaat. De familie van Jan Brasser was dan ook zeer geschokt toen bij de onthulling bleek dat Jan Brasser niet op de plaquette stond.

In ons gesprek met Anja Brasser bleek dat de burgemeester van Castricum bij de onthulling van de plaquette aan de kleindochter van Jan Brasser, Nicolette van de Leijden, heeft toegezegd dat hij zou bemiddelen. Ook heeft de burgemeester dit per email toegezegd aan Sophie Poldermans*, een van de sprekers bij de onthulling. Deze mailwisseling is in ons bezit.

Graag krijgen wij antwoord op de volgende vragen:

 1. Is de plaquette tot stand gebracht in samenwerking met de gemeente Castricum zoals in het artikel vermeld staat?
 2. Bent u het met ons eens dat het nogal tegenstrijdig is dat Jan Brasser uitgebreid in de speeches bij de onthulling van de plaquette aan bod is geweest, en dat zijn naam dan niet op de plaquette blijkt te staan?
 3. In het artikel in het Noordhollands Dagblad staat dat dhr. Al van Zandzoom BV (de maker van de plaquette) stelt dat ze niet “iedereen” op de plaquette konden zetten. Bent u het met ons eens dat Jan Brasser, o.a. een van de leiders van de Februaristaking in 1941, en koninklijk onderscheiden na de oorlog, niet “iedereen” is?
 4. Is Historisch Limmen op enige wijze betrokken bij de totstandkoming van de plaquette?
 5. Wat is volgens het college van B&W de reden dat Jan Brasser niet op de plaquette vermeld staat?
 6. Heeft het college van B&W aan dhr. Al of iemand anders van Zandzoom BV gewezen op de omissie en gevraagd om een oplossing? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, waarom niet?
 7. Heeft het college van B&W hierover contact gehad met Historisch Limmen? Zo ja, wat is hieruit gekomen? Zo nee, waarom niet?
 8. Heeft de burgemeester inderdaad bemiddeld zoals was toegezegd? Zo ja, hoe is dat gebeurd, wie zaten er “aan tafel” en wat was het resultaat? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u het met ons eens dat de gemeente Castricum met deze omissie een historische vergissing faciliteert, zeker nu er in Krommenie een tunnel naar Jan Brasser is vernoemd en in Velsen een plantsoen?
 10. Bent u het met ons eens dat er alles aan gedaan moet worden om deze miskenning zo spoedig mogelijk recht te zetten?
 11. De familie van Jan Brasser is bereid constructief mee te denken over een oplossing. Bent u bereid om in samenwerking met de familie een passende oplossing te zoeken en uit te voeren? Dat wil zeggen ofwel de plaquette wordt vervangen door een verbeterde versie, ofwel er komt een aanvullend object bij?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GroenLinks
Hannie Lutke Schipholt

 

* Sophie Poldermans is schrijfster van het boek “Desnoods met wapens”, over onder andere Hannie Schaft

De foto boven dit artikel is afkomstig van Historisch Genootschap Crommenie, dat een artikel publiceerde over verzetsstrijder Jan Brasser.

Meer lezen over de familie Bult en Jan Bonekamp, Jan Brasser en Hannie Schaft? Dat kan in Verzetsstrijders Tweede Wereldoorlog in Limmen op plaquette, een artikel dat vlak voor de onthulling van de plaquette verscheen in De Castricummer.

Begin januari 2023 verwachten we de antwoorden van het college. We houden je via onze website op de hoogte!