Voorlichting bestemmingsplannen moet veel beter

Tijdens de komende raadsvergadering zal GroenLinks een motie indienen om de voorlichting over het bestemmingsplan Reparatieplan aanmerkelijk te verbeteren. De vele omwonenden en belanghebbenden moeten tijdig kennis kunnen nemen van de inhoud ervan.  De gemeente publiceert dit soort plannen in de huis-aan-huis bladen en op haar website, maar die vorm van voorlichting blijkt uit een onlangs door GroenLinks gehouden steekproef niet voor iedereen voldoende te zijn, zeker als de aankondiging niet genoeg details bevat. Als de gemeente vooraf de betrokken omwonenden en belanghebbenden goed informeert kan veel gedoe achteraf worden voorkomen. Voorgesteld wordt om de omwonenden en belanghebbenden alsnog schriftelijk op de hoogte te stellen en ze minimaal twee weken de tijd te gunnen om te reageren.

Nog recent heeft zich een situatie voorgedaan waarbij de inhoud van de plannen en de gevolgen ervan niet duidelijk met de omwonenden zijn gecommuniceerd. Er is namelijk veel commotie ontstaan in Limmen Zandzoom, omdat bewoners werden geconfronteerd met hoge bebouwing waardoor hun woning min of meer werd ingesloten. De commotie had kunnen worden voorkomen als de gemeente vanaf het begin duidelijk was geweest en de direct betrokken bewoners goed had gewezen op de voor hen negatieve gevolgen van de bouwplannen.

Rob Glass, carrousellid van GroenLinks: “Als we iets hebben geleerd van de slechte ervaringen in Limmen, is het wel dat burgers zich overvallen kunnen voelen als ze niet voldoende op de hoogte zijn van bouwplannen. Men voelt zich onvoldoende geïnformeerd. De informatie die wordt gegeven op de zogenaamde informatiebijeenkomsten, als ze die al bezoeken, is voor hen meer een zoekplaatje. In eerste instantie lijkt het daar de bedoeling om de bouwplannen als prachtig te “verkopen”. Als het dan later niet zo blijkt uit te pakken geeft dat boze gezichten, veel toestanden in de Gemeenteraad en ondermijnt dat het vertrouwen dat burgers horen te hebben in de politiek. “ GroenLinks werkt aan een initiatiefvoorstel waarbij dit soort escalaties ten opzichte van de bestaande bebouwing langs de linten zoveel als mogelijk kan worden voorkomen.

Glass maakt zich ook zorgen over de onduidelijkheden die er zijn over de bevoegdheden voor wat betreft de bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen. De bestemmingsplannen, die vaak de zogenaamde bouwvlekken bevatten, worden door de raad vastgesteld maar de uitwerkingsplannen van die vlekken worden om praktische redenen vastgesteld door het college van B&W. De Raad blijft, met de controlemiddelen die zij heeft, echter wel eindverantwoordelijk voor die uitwerking. Als de meerderheid van de gemeenteraad niet goed of te optimistisch wordt meegenomen in uitwerking van de plannen en zich daardoor op het verkeerde been laat zetten leidt dat achteraf tot onbegrip en wantrouwen bij de burgers. GroenLinks onderzoekt of de procedures helderder en meer eenduidig te maken zijn.