“Samen naar een groene gemeente”:
dat is de titel van het verkiezingsprogramma van GroenLinks.
Groen, Links, Solidair en Ondernemend: zo laten de plannen zich beschrijven. Hieronder een greep uit onze actiepunten.

 

GROEN:

 • efficiënt ruimtegebruik:dat betekent zuinig omspringen met onze groene ruimte; duurzaam bouwen.
 • GROENLINKS wil accent leggen op sociale woningbouw voor jongeren  en voor senioren. Daarmee komen woningen voor jonge gezinnen beschikbaar.
 •  Goed beheer van onze groene ruimte, samen met agrariërs, samen met natuur- en landschapsbeheer
 • Voorrang voor fietsers, voorrang voor voetgangers. GROENLINKS gaat voor veilige, goed begaanbare routes
 • Laat ons strand een oase van rust blijven: geen luidruchtige commerciële activiteiten!

LINKS:

 • GROENLINKS wil brede scholen waar onderwijs, sportclubs en welzijnsorganisaties samenwerken,
 • Daarbij willen we een betaalbaar aanbod van kinderopvang van  8 tot 18 uur bevorderen
 • Geef de jeugd de ruimte; behoud De Bakkerij als podium voor jongerencultuur en zorg voor een nieuw onderkomen
 • Iedereen moet mee kunnen doen: de gemeente moet ook  mensen met beperkingen, mensen zonder baan de gelegenheid bieden maatschappelijk mee te doen
 • De burger moet meer invloed krijgen: GROENLINKS wil vaste contactambtenaren als aanspreekpunten voor dorpen en wijken.

SOLIDAIR:

 • GROENLINKS wil welzijn, sport en cultuur hoog houden.Hierop bezuinigen pikken we niet!
 • Vrij baan voor minima. Bijzondere bijstand ook voor jeugdcontributie voor sportclubs
 • Armslag voor ouderen. GROENLINKS stimuleert dat instellingen een Castricumpas voor 65 + met laag inkomen ontwikkelen.
 • GROENLINKS wil de gemeente laten bemiddelen in collectieve zorgverzekeringen voor mensen met inkomens tot 110% van de bijstandsnorm

ONDERNEMEND:

 • GROENLINKS wil creatieve economie stimuleren: kleine en grote bedrijven in kennis-,advies-, cultuur- en toeristische sector zijn kansrijk.Ze  passen goed in de beperkte ruimte die onze gemeente heeft .
 • Ateliers gezocht: meer ruimte voor beeldend kunstenaars
 • Zonder boeren geen platteland. GROENLINKS steunt alle initiatieven om agrariërs een solide bestaan te bieden.Milieubelastende activiteiten moeten wel zoveel mogelijk beperkt worden.
 • GROENLINKS steunt initiatieven voor slimmer en schoner bevoorraden van winkels en bedrijven
 • GROENLINKS wil monumentale gebouwen die vrijkomen op Duin en Bosch behouden. Daarvoor moet een praktische bestemming worden gevonden.

Het programma is -in PDF-formaat, ruim 2 Mb- hier te dowloaden.