“ We spreken nu over zaken die vier jaar geleden niet aan de orde waren.  ”

Gerard Brinkman fractievoorzitter

Voorzitter, leden van de raad, belangstellenden,

Afgelopen voorjaar startte een nieuw college, een college dat inmiddels een halfjaar aan het werk is. Het is natuurlijk veel te vroeg om nu al een oordeel te vellen. Beleid wijzigt nu eenmaal niet zo snel, wij en zij zijn bezig met de uitvoering van beslissingen uit de vorige raadsperiode. Maar toch... Je gaat op het moment dat we spreken over de begroting van 2023 nadenken of we op de goede weg zitten.

In het coalitieakkoord hebben we een aantal prioriteiten vastgesteld. Dit zijn prioriteiten die we in de raad allemaal wel zien.

Voldoende betaalbare woningen

Voldoende betaalbare woningen bijvoorbeeld. In de afgelopen maanden hebben we een definitieve beslissing genomen om 73 woningen te bouwen aan de Startingerweg in Akersloot. Daarin zijn meer woningen binnen de sociale sector opgenomen dan volgens de toen geldende voorschriften nodig waren. Hulde daarvoor. Afgelopen weken werden we bijgepraat over verschillende plannen met in totaal enkele honderden woningen. Het gaat langzaam, maar we gaan wel vooruit.

Flexwoningen kunnen tijdelijk een oplossing bieden, maar nog los van kwaliteitseisen die je aan de flexunits moet stellen, is het duidelijk dat de inwoners van die woningen moeten doorstromen naar ‘echte’ passende woningen. GroenLinks onderschrijft daarom de 4 ton ophoging van het budget die in de begroting is opgenomen om woningbouwprojecten versnelling te geven.

Energiebesparing: goed voor klimaat en portemonnee

Met betrekking tot klimaatbeleid zien we wereldwijd de noodzaak voor versnelling. Zoals het er nu naar uitziet, gaan de doelen die landelijk voor 2030 gesteld zijn, niet gehaald worden. Bij al het sombere nieuws zien we echter ook kleine lichtpuntjes. Zo kreeg ik afgelopen week een brief van de gemeente op de deurmat, waarin ik werd uitgenodigd voor een online bijeenkomst over energiebesparing. Ook wees de wethouder mij als inwoner op subsidiemogelijkheden die er zijn. Energiebesparing is zowel vanuit klimaatpolitiek, als vanuit inkomenspolitiek de allerbeste maatregel. Het zorgt direct voor CO2-besparing en huishoudens met een krappe beurs kunnen direct tientjes per maand besparen op hun energierekening.

We hopen dat het college bijvoorbeeld werkt aan fix-teams, die kleine maatregelen bij burgers thuis kunnen nemen. Niet praten, maar doen.

Hoopvol is ook dat we mee gaan doen aan het project om langs de A9 zonnepanelen te plaatsen. We hebben deze duurzame, hernieuwbare energie hard nodig. Nu nog grote windmolens….

Betere fietspaden en -routes

Op verkeersgebied willen we inzetten op de fiets. Een paar weken geleden hield ik een spreekuur op de vrijdagmarkt en door meerdere mensen werd ik aangesproken op de kwaliteit van onze fietspaden. Helaas niet in positieve zin. Dus zet in op doorfietsroutes, verwijder onnodige paaltjes, die gevaar opleveren en zorg voor goed onderhoud van fietspaden. De wachtrijen bij de pont van Akersloot afgelopen zomer waren geen reclame voor het fietsen. Automobilisten mochten zonder problemen de pont op en konden aan boord een kaartje kopen. Fietsers moesten lang in de rij staan voor een pinautomaat, die bijzonder traag werkte. Waardoor de pont voor hun neus wegvoer. Dat kan beter, waarom kunnen fietsers niet gratis over? We horen graag van het college hoe zij hiertegen aan kijkt.

Meer deelauto's

Over auto's gesproken: nóg een lichtpuntje. De deelauto's van CALorie maken furore. Nog op kleine schaal, maar al binnen 1 jaar doen al meer dan 40 inwoners mee en zijn er daardoor 10 auto's de deur uitgegaan. Goed voor het klimaat, maar ook goed voor de openbare ruimte. En goed voor de steeds weer terugkerende discussie over woningbouw. Het is van de gekke dat we soms minder kunnen bouwen dan we zouden willen, met maar één reden: de meerderheid van de raad vindt het blijkbaar belangrijker dat mensen niet alleen hun eerste, maar ook hun tweede autootje voor de deur kunnen parkeren. Anno 2022 moeten we daar toch echt iets op gaan vinden en autodelen is zo'n oplossing. We roepen het college op om samen met CALorie te zoeken naar uitbreiding van dit initiatief.

Sociaal domein: neem de adviezen serieus

Het vertrek van de voltallige adviesraad sociaal domein zien we als een heldere waarschuwing. Neem de adviezen serieus, ga in overleg met elkaar, neem ook geluiden van ervaringsdeskundigen mee in de plannen. We hopen dat in de komende weken er opnieuw wordt gesproken met de adviesraad om uit deze impasse te raken. Met de groeiende armoede is ook in Castricum een goed sociaal beleid hard nodig. 

Langzamerhand is er wel degelijk iets aan het veranderen

Politici, ook wij in Castricum krijgen vaak de kritiek dat het allemaal maar langzaam gaat, dat er geen besluiten worden genomen, dat we zaken voor ons uitschuiven. Dat we onderling veel kissebissen en dat het daardoor niet opschiet. De Beverwijkerstraatweg, een nieuw zwembad, huisvesting voor jongeren, voor vluchtelingen, een stevig klimaatbeleid. We zouden allemaal wel willen dat het veel sneller zou gaan. Uiteraard heb ik zelf ook die wens. Alle punten waarom ik vier jaar geleden de raad in ben gestapt, had ik al lang gerealiseerd willen zien.

Tegelijkertijd wil ik de somberheid en het cynisme bestrijden. Langzamerhand is er wel degelijk iets aan het veranderen, is beleid aan het schuiven. We spreken nu over zaken die vier jaar geleden niet aan de orde waren. 

Terug naar het hier en nu, het afgelopen half jaar. Dat is veel te kort om de verandering al te zien. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met deze raad en dit college de komende vier jaar veel beslissingen gaan nemen. Beslissingen waar iedere burger in Castricum ten goede iets van zal gaan merken.

Dank u wel.