Op 16 maart ging de gemeenteraad akkoord met het beleidsplan “Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”, met daarop twee amendementen van GroenLinks en een motie van D66 en GroenLinks. Een van de onderdelen van dit beleidsplan is het invoeren van natuurinclusief bouwen.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen wordt een steeds belangrijker onderdeel van duurzaamheidsbeleid. Het zorgt dat huizen en andere gebouwen beter passen in de natuurlijke omgeving, is goed voor de biodiversiteit en zorgt dat we beter om kunnen gaan met extremer weer. Het gaat veel verder dan alleen het plaatsen van wat groen rond een gebouw. Het gaat om het creëren van gebouwen die volledig zijn geïntegreerd in de natuurlijke omgeving, zodat planten, dieren en mensen samen kunnen leven.

Goed voor de biodiversiteit

Gebouwen moeten worden ontworpen met oog voor de lokale flora en fauna. Dit betekent bijvoorbeeld dat er nest- en rustplaatsen moeten worden aangeboden voor verschillende soorten vogels, vleermuizen en insecten. Het biedt dieren een natuurlijke leefomgeving en helpt bij het behoud van de lokale biodiversiteit. Dit maakt ons ecosysteem sterker en zorgt voor een betere leefomgeving voor dieren én mensen. 

Klimaatadaptatie

Natuurinclusief bouwen zorgt ook dat we ons beter aan kunnen passen aan extremer weer: door de klimaatverandering hebben we nu al vaker te maken met lange periodes van droogte, hitte én heftige regenbuien. Castricum is kwetsbaar voor zowel overstroming als droogte. Groene daken en gevels houden regenwater beter vast, zodat het geleidelijk weg kan zakken in het grondwater. Ook wadi's - groene greppels in gebouwd gebied - en kelders voor wateropslag onder gebouwen verminderen de kans op wateroverlast. 

Natuurinclusief bouwen in de praktijk

Om het beleid concreet te maken is in Castricum gekozen voor een zogenaamd regulerend puntensysteem voor alle nieuwbouwprojecten. In Amsterdam, Den Haag, Deventer en Arnhem wordt dit puntensysteem ook al gebruikt. Projectontwikkelaars en bouwers kunnen kiezen uit verschillende maatregelen:

  • Verplichte maatregelen: er moet verplicht een ecologisch advies worden opgesteld en er moet een beheerplan worden meegeleverd om te zorgen dat de maatregelen in stand zullen worden gehouden.
  • Gevel en dak: men kan kiezen voor verschillende soorten groene daken en gevels.
  • Verblijfmogelijkheden voor verschillende wilde diersoorten zoals vogels, vleermuizen en insecten.
  • De buitenruimte rond een gebouw zoals tuinen, opritten, paarkeerruimte; verschillende soorten verharding, erfafscheiding, bomen en andere beplanting, natuurspeelplaatsen, poelen en wadi’s. Bij projecten van minimaal 10 grondgebonden woningen tuinbeplantingspakketten voor voorbeeldtuinen en informatiesessies met bewoner

Iedere maatregel levert punten op. In totaal moet een project minimaal 30 punten halen. De bouwer moet kiezen voor maatregelen die zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Als gekozen wordt voor nestkastjes, dan moet bijvoorbeeld het groen in de buitenruimte passen bij de vogels die zich er gaan nestelen.

Aanpassingen in het beleid

Het college wilde natuurinclusief bouwen alleen laten gelden voor compleet nieuwe bouwprojecten: projecten dus waarover de gemeente nog niet in gesprek was met een projectontwikkelaar of andere initiatiefnemer. GroenLinks vond dat teleurstellend: niet alle lopende gesprekken zijn al in zo'n ver stadium dat er al onoverkomelijke verwachtingen zijn gewekt. Bovendien kun je zelfs dan nog steeds praten over de mogelijkheden om alsnog natuurinclusieve maatregelen te nemen. Daarom hebben we daarover een amendement ingediend: deze wijziging is gelukkig aangenomen door de gemeenteraad. De wethouder moet nu dus ook in gesprek over natuurinclusief bouwen voor projecten waar al gesprekken over werden gevoerd. 

Meer invloed voor de raad

Verder wilde het college dat de bevoegdheden om verdere maatregelen voor klimaat en natuurinclusief bouwen volledig bij het college komen te liggen. Dat ging ons te ver. GroenLinks heeft een amendement ingediend om te zorgen dat vergaande wijzigingen in dit beleid aan de raad moet worden voorgelegd.

​​​​​​​Ook voor kleine projecten

En tot slot hebben we een motie van D66 mede-ingediend om ervoor te zorgen dat ook projecten met minder dan 11 huizen aan de maatregelen uit het puntensysteem moeten gaan voldoen. Om een raadselachtige reden waren die projecten namelijk vrijgesteld in het eerdere beleidsplan.

We zijn zeer benieuwd naar de uitwerking van dit nieuwe beleid in de toekomst. We verwachten dat dit het aanzicht van onze gemeente op termijn flink zal veranderen!

Wil je onze amendementen en de motie over het puntensysteem lezen? Dat kan via de volgende links: