Natuur in duingebied is kwetsbaar

In de discussie over toerisme in Castricum wordt vaak vergeten dat een stijging van het aantal bezoekers ook negatieve gevolgen kan hebben.  In de Strategienota Recreatie en Toerisme stelt het college van Burgemeester en Wethouders dat een toename van 25 procent van het aantal toeristen in onze gemeente gewenst is. Onduidelijk is echter of het duingebied, waarvoor veel van de bezoekers komen, wel berekend is op een zo grote toename. Nu al dreigen zeldzame planten en vogels het onderspit te delven. GroenLinks vraagt daarom aan het college om te onderzoeken wat het maximale aantal toeristen zou kunnen zijn. En wat de gevolgen voor de natuur zullen zijn bij een stijging.

Vaak wordt gedacht dat het aantal mensen dat Castricum en het duin- en strandgebied bezoekt nog flink kan groeien. Tegelijkertijd is ook bekend dat een aantal zeldzame planten- en vogelsoorten het steeds moeilijker krijgt in ons duingebied. GroenLinks wil daarom dat het college eerst eens onderzoekt of er elders ervaring is opgedaan met een toename van het aantal toeristen in een kwetsbaar gebied. En wat daar dan de gevolgen zijn geweest van een stijging in het aantal bezoekers. Indien een dergelijk onderzoek nooit gedaan is, moet dat hier worden gedaan, waarbij de vraag moet zijn wat de draagkracht van een kwetsbaar natuurgebied is. Voordat er maatregelen genomen worden om meer bezoekers te lokken, moet dat maximale aantal bekend zijn. Het lijkt er nu op dat het college vooral voor 'meer' kiest, zonder goed te weten wat de gevolgen hiervan zijn voor de natuur.

Hannie Lutke Schipholt van GroenLinks :  “Het behoud van de natuur is uiteindelijk van grote waarde voor Castricum. Recreanten komen vaak juist vanwege het ongerepte duingebied. Een aantasting daarvan zal op de langere termijn verlies opleveren voor Castricum. “