Lijsttrekker Hannie Lutke Schipholt op de Zeepkist in de lokale krant

Sinds ik me kan herinneren voel ik me al betrokken bij politieke en maatschappelijke vraagstukken. Politiek actief zijn is voor mij één van de mogelijke vormen om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Lokale politiek wordt steeds belangrijker, zeker nu verantwoordelijkheid voor zorg, welzijn en sociale voorzieningen bij de gemeenten komt te liggen. Maar ook onze mooie natuurlijke omgeving kunnen we het best lokaal beschermen. De samenleving als geheel staat voor een transitie naar een duurzame samenleving.

 Ik voel me thuis bij GroenLinks omdat voor ons deze duurzaamheid onlosmakelijk verbonden is met een humanere samenleving. Het is van groot belang dat we met de mensen, organisaties en bedrijven in onze gemeente veerkrachtig genoeg zijn om antwoord te hebben op de drie grote crises; de financiële-, de milieu- en de energiecrisis. Ik wil niet dat men later zegt dat wij de generatie waren die de kop in het zand stak, terwijl de veranderingen hard nodig waren.

Waarin GroenLinks zich sterk onderscheid:

Voor onze partij is economische waarde slechts een van de waarden die belangrijk zijn. Compassie met de medemens en natuur als waarde op zich zijn voor ons zeker zo belangrijk. Voor een dergelijke samenleving is in ieder geval een transitie nodig naar duurzame energie. Daarom hebben we een motie ingediend tegen schaliegaswinning.  Andere partijen hebben onze motie voor een schaliegasvrije gemeente gesteund. Voor een aantal van hen was dat vrijblijvend, dat lieten ze meteen weten. Als het rijk het eist, zullen ze zich niet verzetten. Wij wel. Afgezien van de asociale schade aan onze natuur en ons drinkwater, moeten we af van vervuilende fossiele brandstoffen en investeren in hernieuwbare energie. Door schaliegaswinning zou dat alleen maar uitgesteld worden.

Mijn speerpunten zijn:

 1. Castricum energieneutraal en milieuvriendelijk.
 2. De kwaliteit van de zorg staat voorop, ook nadat de gemeente daar verantwoordelijk voor is geworden in 2015. Thuiszorgmedewerkers moeten bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen hoeveel tijd ze aan hun verschillende taken besteden.
 3. Duurzame innovatie van bedrijven en betere samenwerking tussen bedrijven.
 4. We zijn tegen de “eigen schuld dikke bult”-mentaliteit. Sociale voorzieningen zijn een recht.
 5. Meer aandacht voor de ontwikkeling van Akersloot, De Woude en Limmen.
 6. Geen uitbreiding of nieuwbouw in het buitengebied en de natuurwaarde van het strand en de duinen moet beter beschermt worden.
 7. Meer betaalbare woningen voor jongeren, senioren en starters.
 8. Meer geld en mankracht voor jongerenwerk nieuwe stijl.
 9. Een groot professioneel vuurwerk voor ons allemaal; vuurwerkverbod voor particulieren.

Kijkend in de toekomst:

In 2018 zijn we in Castricum goed op weg naar een veerkrachtige gemeente met veerkrachtige inwoners, organisaties en bedrijven:

 • Met behulp van sociale wijkteams regelen burgers hun eigen zorg op maat. De zorg is georganiseerd rond de belangen van de cliënt en niet rond die van zorgverzekeraars en zorgbedrijven. Evaluaties zullen rond deze tijd de kinderziektes van dit systeem blootleggen, waarmee we onmiddellijk aan de slag gaan.
 • Er zijn steeds meer burgerinitiatieven en organisaties, op buurtniveau of gemeentebreed, die zich groeperen rond een thema, zoals een speeltuin, het beheer van een gezamenlijke moestuin in het publieke groen, laagdrempelige buurtzorg, autodelen, voor elkaar koken, een gereedschapsbank etc.
 • We hebben dan een duurzaam zwembad dat energieneutraal is, en door de lagere energiekosten goedkoper is voor de gemeente.
 • Er is een begin gemaakt met het inrichten van een circulaire economie waarbij bedrijven in de gemeente en in de regio met elkaar samenwerken op het gebied van grondstoffen, energie en herbruikbaar afval.
 • Het aantal zonnepanelen is verviervoudigd door een fonds voor duurzame energie.

In 2030 zijn we een energieneutrale gemeente, en de zorg en sociale voorzieningen zijn goed geregeld. Dat is maar goed ook want tegen die tijd zijn de olieprijzen waarschijnlijk enorm gestegen en dat zal grote gevolgen hebben voor ons hele economische systeem.

 • Alle huizen en andere gebouwen zijn voorzien van de dan sterk verbeterde zonnepanelen.
 • Landelijk heeft GroenLinks het voor elkaar gekregen dat belasting op arbeid sterk is verminderd of afgeschaft en is vervangen door de eco- en grondstoffentax. Omdat arbeid hierdoor goedkoper is geworden, is er meer werkgelegenheid en produceren bedrijven op een duurzame manier.
 • Er zijn vrijplaatsen waar creatieve en vrije geesten kunnen experimenteren met startende kleine duurzame bedrijfjes, met nieuwe productievormen, in toerisme, kunst, dienstverlening etc.
 • Inwoners van de gemeente zijn goed georganiseerd. Degenen die dat willen, helpen elkaar in buurtorganisaties, zijn individueel of gezamenlijk, geheel of deels zelfvoorzienend op terreinen die ze belangrijk vinden, zoals kleinschalige collectieve energievoorziening of fruitboomgaarden in buurtbeheer.