Algemene Beschouwingen bij de begroting voor 2017

In de algemene beschouwingen vraagt GroenLinks Castricum aandacht voor een aantal zaken. Het gebrek aan beleidssturing bij de sociale woningbouw jaagt jongeren de gemeente uit, daar moet verandering in komen. En ook aan het gebrek aan woningen voor ouderen in verschillende prijsklassen. We willen ook graag meer experimenteerruimte in de participatiewet, want de repressieve maatregelen zijn noch effectief, noch rechtvaardig. We blijven ons verbazen over het gemak waarmee andere partijen het bestemmingsplan buitengebied aan de kant schuiven. Dat is niet in het belang van het openhouoden van ons mooie landschap.

De begroting algemeen

De indeling van deze begroting is nu dezelfde als die in de andere BUCH gemeenten. Dat is verder prima, maar verder blijkt alleen uit de cijfers dat het om de gemeente Castricum gaat. Er zit zogezegd weinig Castricums beleid in. Ook zouden we graag willen zien dat in BUCH verband gekeken wordt naar een transparantere manier van begroten, zoals we al eerder hebben aangekaart. Verder blijkt dat deze begroting onze eerdere indruk, uitgesproken bij de VJN, bevestigt dat er door de vorige D66-wethouder onnodig paniek is gezaaid over de financiële toestand. Bovendien zien we wereldwijd dat bezuinigen niet de goede weg is uit de economische crisis, en zeker niet uit de politieke crisis waarbij steeds meer mensen hun geloof in het democratische bestel beginnen te verliezen.

Sociaal domein

Hoewel is afgesproken dat de middelen die voor het sociaal domein binnen komen, daarvoor ook gebruikt moeten worden, laat het college een bedrag van €127.000,- “wegvloeien in de algemene middelen”, om vervolgens de verbeteringen in het soc. domein waarom de raad heeft gevraagd uit de reserve voor het soc. domein te halen! Wij dienen een amendement in om dit te herstellen door het bedrag in 2017 niet uit de reserve soc. domein, maar uit de algemene reserve te halen, die dit volgens de risicoparagraaf ruimschoots hebben kan. Voor volgende jaren moet dit natuurlijk worden ondervangen door geld voor het soc. domein níet meer 'in de algemene middelen te laten wegvloeien'. Uit recente problemen blijkt dat de gemeente betere mogelijkheden moet inbouwen voor een onafhankelijke kwaliteitscontrole van diensten en producten. We hebben hier vragen over gesteld en het laatste is hierover nog niet gezegd. GroenLinks wil graag dat we gaan uitbreiden naar, om te beginnen, twee sociale wijkteams. In onze motie hiervoor onderbouwen we dat, en ook het college geeft in haar preadvies genoeg redenen om het hier van harte mee eens te zijn. We wilden voor het begin van de decentralisaties eigenlijk al vier sociale wijkteams in alle kernen, maar laten we nu pragmatisch inzetten op in ieder geval twee.

Wij zullen de verordeningen participatiewet zeer zorgvuldig blijven bewaken, en zijn er trots op dat we in de gemeente Castricum voor elkaar hebben gekregen dat de verordeningen iets minder streng zijn dan in de rest van de BUCH. Maar het gaat ons nog niet ver genoeg. Ook hier is innovatie en experiment nodig om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen hun weg in de maatschappij te vinden. Helaas doet onze gemeente niet mee aan experimenten die mensen meer ruimte geeft om zelf die plek te vinden, maar laten we die in andere gemeenten scherp in de gaten houden om er van te leren. Voor dit moment kunnen we in ieder geval beter ons best doen om re-integratiewerkplekken en stage- en trainingsplekken te vinden, en ook beschut-werk plekken. We hoeven daarvoor echt niet te wachten tot Den Haag dit nog dwingender gaat opleggen. Het is beschamend dat wij in Castricum nog niet één zo’n plek hebben gerealiseerd. Voorts blijft GroenLinks erop toezien dat de gemeente het concept van “eigen kracht” niet misbruikt voor bezuinigingen. En het concept “eigen regie” niet aan de gemeente zelf (of alle vier de BUCH gemeenten tegelijk) toebedeelt maar aan de cliënt.

Sociale woningbouw

GroenLinks vindt het jammer dat er bij de begroting geen enkele aandacht wordt besteed aan sociale woningbouw. We zouden ons zo langzamerhand toch wel eens een concrete besteding kunnen voorstellen van het egalisatiefonds dat het gebrek aan bouw van sociale woningen moet compenseren. Binnenkort spreken we over de kaderafspraken met KennemerWonen die voorafgaan aan de prestatieafspraken. GroenLinks zal dan met een analyse komen over het falende woningbouwbeleid of zelfs het gebrek aan beleid. In de lokale woonvisie staat prachtig verwoord dat er een gedifferentieerd woningaanbod moet zijn dat aansluit op de vraag van onze huidige en toekomstige inwoners. Bovendien stelt men: “Een gedifferentieerd woningaanbod biedt de mogelijkheid om een gewenste wooncarrière te maken binnen de gemeente en draagt bij aan een evenwichtige bevolkingsopbouw.” Men zegt aandacht te geven aan jongeren, starters en senioren in Castricum. Maar dat wordt niet waargemaakt; sterker, er is al zeker 20 jaar geen beleid gevoerd op woningbouw. En geen wonder; wat ons steeds meer opvalt is dat de cijfers die gebruikt worden in de woonvisies uitgaan van de bestaande situatie en niet van de gewenste situatie. Geld verdienen met dure woningen is het uitgangspunt en niet beleid. Er wordt vooral vanuit de aanbodkant en de belangen van KennemerWonen geredeneerd en niet vanuit de vraag. Daarvoor is beleid nodig, want er zijn teveel groepen die in Castricum moeilijk een passende woning kunnen vinden. Dit is de oorzaak van het verstopt raken van de doorstroming en de zo gewenste “wooncarrières”. GroenLinks zal daar op 10 november uitgebreid op terug komen en we bereiden daar ook concrete voorstellen bij voor.

Buitengebied

Ons moet van het hart dat dit college en ook het vorige het bestemmingsplan Buitengebied volkomen overbodig maakt door de manier waarop er met wijzigingsverzoeken wordt omgegaan. Onlangs verwoordde dhr. Steeman de houding van het college ten opzichte van deze verzoeken met de opmerking dat de eerste reflex bij illegale situaties zoals bij de Kerklaan, legaliseren is. Uit de manier waarop het college de meer reguliere verzoeken behandelt, maken wij op dat die reflex dan niet anders is. Het college wil graag de individuele indieners van de verzoeken ter wille zijn, en verliest daarbij volkomen uit het oog dat het belangrijkste doel van het bestemmingsplan Buitengebied is dat het buitengebied open moet blijven. Dat vinden we met de Raad al heel lang, en toch wordt er telkens meer bouw in het buitengebied mogelijk gemaakt. Het wordt echt de hoogste tijd om de alarmbel te luiden, want als het zo doorgaat als nu, is er straks, over 20 jaar geen sprake meer van een buitengebied. Dit ook met het oog op de druk vanuit de Metropoolregio Amsterdam.

Zwembad

Hierover blijkt op dit moment verrassend veel overeenstemming te bestaan in de raad. Eindelijk zien andere partijen gelukkig ook in dat wat GroenLinks al sinds 2013 zegt, hout snijdt. Het huidige zwembad is veel geld kwijt aan energiekosten en stoot ook CO2 en andere kwalijke dampen uit, dus nu aan de slag en een zwembad bouwen waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Het hoeft echt geen zwembad te zijn met olympische allure of een mega-zwemparadijs. Laten we een zwembad bouwen voor de lokale verenigingen, de kinderen, de ouderen en degenen die graag baantjes komt trekken voor de conditie. Laten we er tot slot een bescheiden extra touch aan geven voor binnenrecreatie voor de toeristen op een regenachtige dag. Dan hebben we precies wat we nodig hebben.

Hondenbelasting:

We zijn verrast dat de VVD de hondenbelasting wil afschaffen. Maar we blijven toch met een probleem zitten, en dat is de overlast die honden kunnen geven, met name de hondenpoep. De hondenbelasting heeft daar in ieder geval niet tegen geholpen, maar wat dan? Er is een nieuw systeem waarbij van de hond DNA wordt afgenomen. Dit wordt geregistreerd. Als ergens een hondendrol op straat of in een grasveld ligt, kan een monster worden genomen waarmee de identiteit bekend wordt. Hierop volgt dan uiteraard een boete voor het niet opruimen. In plaats van de hondenbelasting afschaffen, zouden we hondenbezitters die DNA bij hun hond laten afnemen, kunnen belonen door hen vrij te stellen van deze belasting. Of we kunnen de hondenbelasting afschaffen en DNA-registratie verplichten.

Toelichting: Er is veel media-aandacht aan dit onderwerp gegeven. Het nadeel van deze schriftelijke algemene beschouwingen is dat je niet kunt zien hoe een tekst uitgesproken wordt. Het is bedoeld met een knipoog. Omdat we alleen akkoord kunnen gaan met afschaffen van de hondenbelasting als er een oplossing komt voor de overlast die sommige hondenbezitters veroorzaken. Dat is ook vervelend voor welwillende hondenbezitters omdat ook zij er op worden aangekeken. Hondenbelasting lost het probleem niet op, en het geld wordt ook niet direct bestemd voor het oplossen van dit probleem. Maar voorzieningen voor honden in de openbare ruimte kosten wel geld. Dus zien we graag een goede oplossing. Door de meest vergaande maatregel te noemen als optie, wilden we aandacht trekken en iedereen er alert op maken. Dat is boven verwachting goed gelukt, al betreiuren we het dat de media niet belangrijkere onderdelen uit onze beschouwingen hebben gekozen. Voor de goede orde, GroenLinks Castricum is niet voor het afnemen van dna bij honden voor opsporing. Wij vinden privacy daarvoor te belangrijk.

Grondzaken

We wachten met interesse de bevindingen van de rekenkamercommissie af over de grondprijzen en de rol van de raad bij grondzaken. Naar aanleiding daarvan zullen we ons beraden op een zienswijze hierover die meer recht zal doen aan de mogelijkheden van de raad om grondbeleid te beïnvloeden. Met zoals het nu in de begroting naar voren komt kan de raad in ieder geval helemaal niets. BUCH Vz. Tot slot: We blijven zorgen houden over de groei van het democratisch tekort bij de ambtelijke fusie. Die zorgen worden iedere keer weer versterkt door de voorstellen die we te zien krijgen. Zolang er geen bestuurlijke fusie wordt aangegaan zal GroenLinks blijven knokken voor de invloed van de Raad, dat die niet voor voldongen feiten wordt geplaatst en zal erop blijven toezien dat de vier raden niet tegen elkaar worden uitgespeeld. De harmonisatie van voorstellen in de vorm en indeling is prima, maar het beleid wordt toch echt nog steeds in de eigen gemeente vastgesteld.