Praat mee op onze fractievergadering op 19 juni, start 19.30 uur

Je bent van harte welkom bij de fractievergaderingen van GroenLinks Castricum. De fractie spreekt dan over de afgelopen en de komende raadsvergadering. De bijbehorende stukken voor de nabespreking van 18 juni vind je hier (daar kan je ook terugluisteren wat er in de vergadering is gezegd) en die over de bespreking van het rapport over de Castricumse bestuurscultuur van 15 mei vind je hier.

De stukken voor de voorbereiding van de raadsvergaderingen over de Kadernota vind je hier.

Je kunt het beste de ingang aan de C.F. Smeetslaan gebruiken. Als je belt met 06-12125713 doen wij de deur voor je open.

We zijn altijd bereid een onderwerp waar je voor komt, eerder te behandelen dan op de agenda staat aangegeven, zodat je niet lang hoeft te wachten. Ook kan je zelf een onderwerp inbrengen. Meld je komst uiterlijk op de dag van de fractievergadering aan op het bovengenoemde telefoonnummer.

Hieronder vind je de agenda (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen):

Agenda

19.30 Nabesprekingen

raadsvergadering 8 juni

 • Bestemmingsplan Heereweg 69 te Bakkum
 • Krediet voor tijdelijke huisvesting Cunera
 • Peilen gevoelen Regionaal Actieprogramma Wonen Aart
 • Kenbaar maken wensen en bedenkingen m.b.t. voortzetting regionale samenwerkin Ontwikkelingsbedrijf NHN
 • Partiële herziening bestemmingsplan Limmen - Zandzoom / 3e herzieninging
 • Renovatie Sporthal de Enterij Janine
 • Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen
  • 1A. Interne klachtenregeling
  • 1B. Verstrekken geldlenng ing – herstel raadsbesluit (besloten)
  • 2B. Lijst van ingekomen stukken
  • Lijst ter inzage gelegde informatie
  • Mededelingen van het college
  • Vragen uit de raad

raadsinformatievergadering 15 juni

 • Rapport bestuurscultuur

19.50 Besluitvorming

 • A.GGD Hollands Noorden: zienswijze op jaarstukken 2016 en begroting 2018
 • B Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord: zienswijze op jaarstukken 2016, begrotingswijziging 2017 en begroting 2018
 • C. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: ziens-wijze op jaarstukken 2016 en begroting 2018
 • D WNK Personeelsdiensten: zienswijze jaarrekening 2016 en begroting 2018
 • E Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer: zienswijze op jaarstukken 2016, begrotingswijziging 2017 en begroting 2018
 • F Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o.: ziens-wijze op jaarstukken 2016 en begroting 2018
 • G Regionaal Historisch Centrum Alkmaar: zienswijze op jaarstukken 2016 en begroting 2018

20.00 Kadernota

Programma 1 • Motie openingstijden gemeente huis VL • Motie bewonerscloud sociaal domein PvdA • Motie extra Rijksmiddelen armoede beleid D66 GL SP • Motie armoedebestrijding kinderen PvdA • Motie preventieve aanpak minderjarige probleemjongeren CDA • Motie financiering sportactiviteiten voor kinderen VVD • Motie experimenteren met de participatiewet D66 GL • Motie arbeidsparticipatie en re-integratie PvdA • Motie faciliterende rol gemeente mbt opknappen tuin Santmark PvdA • Motie TukTuk VVD • Motie Voorzieningen in de kernen PvdA • Motie Kunst en Cultuur CDA • Motie aansluiten bij regionale kunstprijs GL • Motie handhaving SP

Programma 2 • Motie dagrecreatie RAUM VVD • Motie EU subsidie Wifi CKenG • Motie parkeerdek Geesterduin CKenG

Programma 3  • Motie programmering woningbouw PvdA • woningbouw – goedkope huur- en koopsector CDA • sociaal wonen VL • versterken positie starters op de woningmarkt PvdA • huurwoningen voor senioren CDA • onderzoek lokale woonbehoefte CKenG • natuurijsbaan VL • betonnen wal Heereweg VL • duurzaamheid D66 GL • motie vorderingen in de circulaire bedrijfsvoering en verlaging afvalstoffenheffing GL • Motie beheer en onderhoud openbaar groen GL • Motie regulier dienstverband uitzendkrachten afvalophaal GL Nieuw: Motie werkrelatie met CALorie + Motie gebruik dividend ENECO voor duurzaamheidsprojecten werd motie duurzaamheidsfonds >> nu afspraken met D66 >> voorstel aanvullende motie zie bijlage

Programma 4 • Amendement voorgesteld besluit Kadernota • Motie handhaven papieren acceptgiro • Motie indexering toeristenbelasting en forensenbelasting’ • Motie beleidsmatige kaders in de Kadernota 2018 • Motie Kadernota als beslisdocument • Motie meerjarige financiële kaders

22.00 Concept algemene beschouwingen

22.10 wvttk + mogelijke uitlooptijd

Uiterlijk 22.15 klaar

Locatie

Gemeentehuis
Raadhuisplein 1
1902 CA Castricum
Nederland